تترون براق

پارچه های تترون براق به وزن 10±200 گرم  با بیش از 40 رنگ جهت مصرف پیراهن پسرانه و مردانه.