پارچه پرشیا مکانیک

پارچه پرشیا ( مکانیک ) به وزن 10±240 گرم  با هفت رنگ الوان جهت مصرف برای روپوش مدارس دخترانه در مقاطع مختلف تحصیلی.