گالری کالیته

ترگال
ترگال
ترگال
پرشیا مکانیک
تترون عرض 3 متر (300 سانتی متر)
تترون عرض 150 و 180
ترگال
شطرنجی و راه راه
طرح فاستونی
کجراه